Przepisy Prawne

§1.INFORMACJE OGÓLNE
1.
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem określonym w §1, punkt 1 - Polityki Prywatności.
2.
Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest podmiot określony w §1, punkt 2 - Polityki Prywatności.
3.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej (E-Mail) Operatora Serwisu: info@BeautyBar.net.pl.
4.
Operator Serwisu jest Administratorem danych osobowych Użytkowników w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a)
Obsługi zapytań przez formularz.
b)
Obsługi kontaktu przez formularz.
c)
Prezentacji ofert lub innych informacji.
6.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a)
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora Serwisu.
b)
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookie (tak zwane. „ciasteczka”).
§2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANYCH PRZEZ OPERATORA
1.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator Serwisu posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
2.
W celu ochrony danych Operator Serwisu regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
3.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora Serwisu do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza to regularne aktualizacje komponentów oprogramowania.
§3. HOSTING
1.
Serwis hostowany (technicznie utrzymywany) jest na serwerach Operatora Hostingu, określonego w §1, punkt 3 - Polityki Prywatności.
2.
Dane rejestrowe Operatora Hostingowego zostały również określone w §1, punkt 3 - Polityki Prywatności.
3.
Operator Hostingu:
a)
Stosuje odpowiednie zabezpieczenia sprzętowe oraz programowe przed dostępem do sprzętu, oprogramowania oraz danych osobowych i innych danych przez osoby niepowołane.
b)
Stosuje środki ochrony przed utratą danych (macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).
c)
Stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (specjalne systemy gaśnicze).
d)
Stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).
e)
Stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (kontrola dostępu, monitoring, ochrona).
f)
Stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji).
g)
Stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł, ograniczenia dostępu).
4.
Operator Hostingu w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
a)
Zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów - stron, plików).
b)
Czas nadejścia zapytania.
c)
Czas wysłania odpowiedzi.
d)
Nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
e)
Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
f)
Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
g)
Informacje o przeglądarce Użytkownika (nazwa i wersja przeglądarki).
h)
Informacje o adresie IP (adres IP (nazwa domenowa)).
i)
Informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory w Serwisie.
j)
Informacje związane z obsługą poczty elektronicznej E-Mail kierowanej do Operatora Serwisu oraz wysyłanej przez Operatora Serwisu.
§4. TWOJE PRAWA DODATKOWE I INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DANYCH
1.
W niektórych sytuacjach Administrator Serwisu ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Operatorze Serwisu. Dotyczy to takich grup odbiorców:
a)
Operator Hostingu na zasadzie powierzenia.
b)
Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Serwisu.
2.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora Serwisu nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (na przykład o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3.
Przysługuje Ci prawo żądania od Operatora Serwisu:
a)
Dostępu do własnych danych osobowych Użytkownika.
b)
Sprostowania własnych danych osobowych Użytkownika.
c)
Usunięcia własnych danych osobowych Użytkownika.
d)
Ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych Użytkownika.
e)
Przenoszenia własnych danych osobowych Użytkownika.
4.
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora Serwisu, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.
Na działania Operatora Serwisu przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych00-193 WarszawaUl. Stawki 2
6.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi formularzy zawartych w Serwisie.
7.
W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora Serwisu marketingu bezpośredniego.
8.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie zostają przesyłane po za teren Unii Europejskiej.
§5. INFORMACJE W FORMULARZACH
1.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem E-Mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres E-Mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
4.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu, rejestracji usług i tym podobnych. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
§6. LOGI OPERATORA
1.
Informacje o zachowaniu Użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.
§7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
1.
Operator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Tracking Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator Serwisu nie przekazuje w ramach tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu Cookies (ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Adsense Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
§8. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
1.
Serwis korzysta z plików Cookies.
2.
Pliki Cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer ID.
3.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a)
Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
b)
Realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
5.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.
Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
§9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES - JAK W PRAKTYCE WYRAZIĆ I COFNĄĆ ZGODĘ?
1.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Serwisu.
2.
W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Polityka PrywatnościPrzepisy PrawneRODOcookies